Rūpintis vaikais ir šeimomis pradėjome dar nuo 2000 metų

Mūsų misija

Įstaiga, dirbanti vaiko ir soc. rizikos šeimos gerovei ir teikianti aukštos kokybės socialines paslaugas ne tik vaikams bet ir neįgaliesiems, siekianti vaiko globos sistemą paversti sistema, kurioje visokeriopai stengiamasi padėti vaikui ir šeimai išlikti kartu, jei tai geriausiai atitinka vaiko interesus. Siekiama palaikyti vaikų ir neįgaliųjų savarankiškumą, gerinti socialinį  gyvenimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę. Tai namai, kurie sugeba parengti dorus ugdytinius darbui, socialinei adaptacijai, integruoti vaikus į visuomenę, paruošiant juos savarankiškam gyvenimui. 

Mūsų vizija

Tenkinti visokeriopus našlaičių ir be tėvų globos likusių vaikų poreikius, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę, užtikrinti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką, kurioje ugdytiniai realizuotų save, teikti pagalbą soc. rizikos šeimų vaikams, organizuoti užimtumą, teikti soc. įgūdžių pagalbą, sudaryti sąlygas neįgaliam asmeniui ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo soc. problemas, padėti įveikti soc. atskirtį

Mūsų vertybės

Per daugiau nei 20 metų mes padėjome augti ir stiprėti daugeliui

0 Pagalbos įvykių
0 Savanorių
0 Vaikų
0 Šeimų

Elektrėnų šeimos namų istorija

Pradžia dar 2000 metais

Elektrėnų šeimos namai – tai visuomenės poreikius tenkinanti įstaiga, dirbanti vaiko ir soc. rizikos šeimos gerovei ir teikianti aukštos kokybės socialines paslaugas. Siekiama palaikyti vaikų ir neįgaliųjų savarankiškumą, gerinti socialinį gyvenimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę. Tai namai, kurie sugeba parengti dorus ugdytinius darbui, socialinei adaptacijai, integruoti vaikus į visuomenę, paruošiant juos savarankiškam gyvenimui.

Šeimos namų tikslai yra užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai šeimos namuose apgyvendinamam vaikui (toliau – vaikas) globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje; teikti socialines paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus ir prižiūrinčioms neįgaliuosius, kurios negali savarankiškai pasirūpinti šeimos ar neįgalaus asmens visaverčiu gyvenimu; teikti psichologinę ir socialinę pagalbą šeimoms turinčioms sunkumų auginant vaikus.

Elektėnų šeimos namai teikia socialines paslaugas neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos vaikams, mažas pajamas turinčioms šeimoms ir šeimoms turinčioms problemų del vaikų priežiūros, siekdamas palaikyti jų savarankiškumą, gerinti socialinį gyvenimą, mažinti socialinę atskirtį, skatindamas jų socialinę integraciją i visuomenę; teikia psichologinę pagalbą socialinės rizikos vaikams, suaugusiems, šeimoms, asmenims su negalia, kitiems socialiai pažeistiems asmenims, šeimoms; vykdo švietėjišką veiklą šeimoms ir neįgaliesiems, siekiant palaikyti geresnį jų socialinį gyvenimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę.

Mūsų remėjai

Vykdyti tokią veiklą kaip mūsų be remėjų yra neimanoma. Todėl kiekviena gauta parama padeda gerinti įstaigos gerovę, klientams teikiamų paslaugų kokybę, bei žinoma vaikų, bei šeimų socialinę gerovę.