Istorija

Elektrėnų šeimos namai ( buvę VšĮ Elektrėnų vaikų globos namai) įsikūrę nuo 2000 m.

Elektrėnų šeimos namai – tai visuomenės poreikius tenkinanti įstaiga, dirbanti vaiko ir soc. rizikos šeimos gerovei ir teikianti aukštos kokybės socialines paslaugas. Siekiama palaikyti vaikų ir neįgaliųjų savarankiškumą, gerinti socialinį gyvenimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę. Tai namai, kurie sugeba parengti dorus ugdytinius darbui, socialinei adaptacijai, integruoti vaikus į visuomenę, paruošiant juos savarankiškam gyvenimui.

Šeimos namų tikslai yra užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai šeimos namuose apgyvendinamam vaikui (toliau – vaikas) globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje; teikti socialines paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus ir prižiūrinčioms neįgaliuosius, kurios negali savarankiškai pasirūpinti šeimos ar neįgalaus asmens visaverčiu gyvenimu; teikti psichologinę ir socialinę pagalbą šeimoms turinčioms sunkumų auginant vaikus.

Elektėnų šeimos namai teikia socialines paslaugas neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms, socialinės rizikos vaikams, mažas pajamas turinčioms šeimoms ir šeimoms turinčioms problemų del vaikų priežiūros, siekdamas palaikyti jų savarankiškumą, gerinti socialinį gyvenimą, mažinti socialinę atskirtį, skatindamas jų socialinę integraciją i visuomenę; teikia psichologinę pagalbą socialinės rizikos vaikams, suaugusiems, šeimoms, asmenims su negalia, kitiems socialiai pažeistiems asmenims, šeimoms; vykdo švietėjišką veiklą šeimoms ir neįgaliesiems, siekiant palaikyti geresnį jų socialinį gyvenimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti jų socialinę integraciją į visuomenę.

Elektrėnų šeimos namus sudaro 3 padaliniai:

•  Paramos šeimai tarnyba teikia socialinės globos ir sociokultūrines paslaugas neįgaliesiems.

•  Vaikų dienos centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, maitinimo organizavimo, užimtumo, papildomo ugdymo nepasiturinčių ir socialines rizikos šeimų vaikams, socialinės rizikos vaikams bei šeimoms, kuriose jie auga.

•  Elektrėnų šeimos namuose veikia dveji bendruomeniniai vaikų globos namai   – pagal šeimai artimos aplinkos modelį veikiantys vaikų globos namai, įsteigti atskiruose butuose bendruomenėje, skirti likusiems be tėvų globos vaikams, neįgaliems vaikams ar vaikams, turintiems kitų specialiųjų poreikių. Elektrėnų šeimos namų teikiamos paslaugos: laikinas apnakvindinimas ir intensyvios krizių įveikimo pagalba, maitinimo organizavimo, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose (palydimoji globa), trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa. Palydimoji globa yra viena iš tų priemonių, galinčių suteikiantį reikiamą palydėjimą jaunuoliui ka tik palikus globos namus. Tai yra globos forma, kai teikiama ilgalaikė kompleksinė pagalba jaunuoliams, kurie išeina iš globos namų, globėjų šeimos ar šeimynos ir pradeda savarankišką gyvenimą. Pagrindinis palydimosios globos tikslas yra padėti jaunuoliui išmokti būtinų įgūdžių, padesiančių jam tvarkytis su kasdieninėmis gyvenimo užduotimis. Ši globa apima ne tik gyvenamosios vietos suteikimą, bet ir konsultavimą, psichologinės pagalbos teikimą.